Litter C

 

Born 20.05.2017

1 girl Charlotte the Queen Alpine Miracle!!!
 

Father

BENJAMIN OPTIMUS ALPINE MIRACLE

CH MD

1*BOB, 1*CACIB, 1*R.CACIB

HD/A ED 0/0
 

 

 

Mother

AMAZING HARMONY ALPINE MIRACLE

BBB-MD, CH UA, RO, MD, CH Basarabia

7xBOB, 7xCACIB, 2xR.CACIB, 9xBOS, 18xCAC

HD/B ED 0/0
 

 

Puppy pedigree

 

CH MD

HD/A ED 0/0

BENJAMIN OPTIMUS ALPINE MIRACLE


MultiCH, CH UA, CH MD, CH MK, CH AZ, CH CY, GRAND CH MD, Moldova Club CH, Wt.DiC-2

 HD A ED 0/2
 

ALTAIR SOZVEZDIE UDACHI

 

CH UA, JCH UA, B.B.B.-2012,
BOBx2, CACx3, R.CACx5, CACIB,
R.CACIB,

HD-A, ED-0; AOD 6


SENNENHUND ROSSII HAN VAN TIMMI
 

 

 
 

C.I.B., Mlt.Ch, JCH UA, CH UA,
CH MOL, CH BALK, CH MAC, CH
BG, CH BIR, GRCH UA, GRCH MOL,
GRCH BG, SuperGRCH MOL, 3 х
САСj, 3 х ЛЮС, BESTj, 4 x BOS,
16 х САС, 2 х R.CAC, 5 х
CACIB, 3 x R.CACIB, 4 х ВОВ,
 

HD-A, ED-0, AOD 6


MAGNOLIA ZOLOTO INKOV

 

 
 

C.I.B., BBB, CH UA*3, MOL, MAC, RCH, CH BLG, JCH UA, JCH CY, JCH CG, JCH MOL, JCH of the Mediterranean, JGRAND CH CY

HD/A ED 0/0

NICOLE ALPINE MIRACLE

 

C.I.B., JCH PL, CH PL, LT, RUS, RKF

HD A, ED 0/0, OCD 0/0


MICHAUDVILLE THRUMAN

 

C.I.B., BBB, CH UA*3, MD, BG, MK, CY, CG, Balkan, Mediterranean, GRAND CH MD, BG, SUPER GRAND CH MD
 

HD/B ED 0/0

BEAUTIFUL GIRL Z DEIKOWEJ DOLINY

 

 
 

BBB-MD, CH UA, RO, MD, CH Basarabia

HD/B ED 0/0

AMAZING HARMONY ALPINE MIRACLE

 


PL CH, Eastern Europe Junior Winner, Winter Winner 2012 5x CWC 3x CAJC 2x BOS 2xBOB Res. CACIB

HD A ED 0/0
 

HENRI VAN'T STOKERYBOS

HD A OCD/ED 0/0


BERNERDALENS YANNIS
 

 
 

HD A/A ED 0/0

 
ELISABETH VAN 'T STOKERYBOS

 

 
 

C.I.B., BBB, CH UA*3, MD, BG, MK, CY, CG, Balkan, Mediterranean, GRAND CH MD, BG, SUPER GRAND CH MD
 

HD/B ED 0/0

BEAUTIFUL GIRL Z DEIKOWEJ DOLINY

 

C.I.B., CH USA,PL,FIN,LT,RU,EST CHAMPION OF CHAMPIONS, BERLIN WINNER’09, BIS

HD/B ED 0/0

SUPER FOOT ELYSIAN GARDEN SOTEL

 

 
 

JUNIOR WINNER EURO’08, Mł.Ch.Pl., BIS Junior, Mł.Zw.Kl.’08, JCLUB WINNER HU, JCH HU, Zw.Klubu’09,    CH PL.

HD A, ED 0/0, OCD 0

VOGUE Z DEIKOWEJ DOLINY

 

 
 

 

 

Fotoalbum

 

 

The owner:


Kosova Natalia

Ukraine
Odessa

+38 (067) 11-66-233
+38
(067) 933-45-28
+38
(095) 8-166-155

alpinemiracle@gmail.com
 

skype: alpinemiracle

 

 

ÊÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÓÊÐÀÈÍÛ. Îôèöèàëüíûé ñàéò                  Îáùåíèå ÷ëåíîâ Êèíîëîãè÷åñêîãî Ñîþçà Óêðàèíû íà ëþáûå òåìû

WEB-design Victoria Borisenko

Áåðíñêèé Çåííåíõóíä