Помет Б

 

29 марта 2015

В нашем питомнике родились 3 мальчика и 5 девочек!!!

 

отец

ALTAIR SOZVEZDIE UDACHI

MultiCH, CH UA, CH MD, CH MK, CH AZ, CH CY, GRAND CH MD, Moldova Club CH, Wt.DiC-2

 

HD/A ED 0/2
 

 
 
 

мать

NICOLE ALPINE MIRACLE

C.I.B., MultiCH, BBB, CH UA*3, MOL, MAC, RCH, CH BLG, JCH UA, JCH CY, JCH CG, JCH MOL, JCH of the Mediterranean, JGRAND CH CY


HD/A ED 0/0
 

 
 
 

родословная щенков


MultiCH, CH UA, CH MD, CH MK, CH AZ, CH CY, GRAND CH MD, Moldova Club CH, Wt.DiC-2

 HD A ED 0/2
 

ALTAIR SOZVEZDIE UDACHI

 

CH UA, JCH UA, B.B.B.-2012,
BOBx2, CACx3, R.CACx5, CACIB,
R.CACIB, HD-A, ED-0; AOD 6


SENNENHUND ROSSII HAN VAN TIMMI
 

RUS RO BULG UKR CH, САСIB,
УГС, ЗКС, Т1 HD-A, ED-0 - AOD
9,4

USTUS VON DER GROSSEN GUSEN

 

 
 

CH RUS, CACIB

SENNENHUND ROSSII TEFFI

 

 
 

C.I.B., Mlt.Ch, JCH UA, CH UA,
CH MOL, CH BALK, CH MAC, CH
BG, CH BIR, GRCH UA, GRCH MOL,
GRCH BG, SuperGRCH MOL, 3 х
САСj, 3 х ЛЮС, BESTj, 4 x BOS,
16 х САС, 2 х R.CAC, 5 х
CACIB, 3 x R.CACIB, 4 х ВОВ,
HD-A, ED-0, AOD 6


MAGNOLIA ZOLOTO INKOV

 

JCH UA, Wt.DIC-2, CACx3,
R.CACIBx1, AOD 6

SENNENHUND ROSSII DIAMANT

 
 

CH UA, CACIBx1, R.CACx1

GORDAYA GERDA ZOLOTO INKOV

 
 

C.I.B., BBB, CH UA*3, MOL, MAC, RCH, CH BLG, JCH UA, JCH CY, JCH CG, JCH MOL, JCH of the Mediterranean, JGRAND CH CY

HD/A ED 0/0

NICOLE ALPINE MIRACLE

C.I.B., JCH PL, CH PL, LT, RUS, RKF

HD A, ED 0/0, OCD 0/0


MICHAUDVILLE THRUMAN

OFA -hips excellent, elbows ok equal to A/A

MICHAUDVILLE ISAAK ZEUS SERGEN

 

 
 
OFA -hips excellent, elbows ok equal to A/A

BERN AND BERNOIS KORA MICHAUDVILLE

 

 
 

C.I.B., BBB, CH UA*3, MD, BG, MK, CY, CG, Balkan, Mediterranean, GRAND CH MD, BG, SUPER GRAND CH MD
HD/B ED 0/0

BEAUTIFUL GIRL Z DEIKOWEJ DOLINY

 

C.I.B., CH USA,PL,FIN,LT,RU,EST CHAMPION OF CHAMPIONS, BERLIN WINNER’09, BIS

SUPER FOOT ELYSIAN GARDEN SOTEL

 

 
 

JUNIOR WINNER EURO’08, Mł.Ch.Pl., BIS Junior, Mł.Zw.Kl.’08, JCLUB WINNER HU, JCH HU, Zw.Klubu’09,    CH PL.

HD A, ED 0/0, OCD 0

VOGUE Z DEIKOWEJ DOLINY

 

 
 

 

Фотоальбом щенков 21 день

Фотоальбом щенков 45 дней

 

Фотоальбом щенков 3 месяца

 

 

Фотоальбом щенков 1 год

 

 

Владелец:

Косова Наталия

Украина

 Одесса 

+38 (067) 11-66-233
+38
(067) 933-45-28
+38
(095) 8-166-155

alpinemiracle@gmail.com
 

skype: alpinemiracle

 

 

ÊÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÓÊÐÀÈÍÛ. Îôèöèàëüíûé ñàéò                  Îáùåíèå ÷ëåíîâ Êèíîëîãè÷åñêîãî Ñîþçà Óêðàèíû íà ëþáûå òåìû

WEB-design Victoria Borisenko