Our dogs

   
       
 
 
   
   

 

Beautiful Girl z Deikowej Doliny

(SUPER FOOT ELYSIAN GARDEN SOTEL x VOGUE Z DEIKOWEJ DOLINY)

03.02.2009

HD/B ED0/0

female

imp. Poland

BOG-II, BOG-III, 10xBOB, 8xCACIB , 7xR.CACIB , 13xBOS 26xCAC, 3xJCAC

C.I.B, BBB, CH UA, BG, MD, MK, CY, GRAND CH MD, GRAND CH BG, SUPER GRAND CH MD, CH CG, CH of the Mediterranean, Balkan CH

Nicole Alpine Miracle

(Michaudville Thruman x Beautiful Girl z Deikowej Doliny)

17.07.2011

HD/A  ED0/0

female

BISS, Res.BOG, 9xBOB, 9xCACIB, R.CACIB, 13xBOS, 25xCAC, 3xBest Junior, 8xJCAC

C.I.B, BBB, CH UA*3, MD, MK, RCH, BG, JCH UA, JCH CY, JCH CG, JCH MD, JCH of the Mediterranean, JGRAND CH CY

 

 

 

 

Amazing Harmony Alpine Miracle

(Henri van't Stokerybos x Beautiful Girl z Deikowej Doliny)

17.02.2014

HD/B ED0/0

female

7xBOB, 7xCACIB, 2xR.CACIB, 9xBOS, 18xCAC  
 
 

BBB-MD, CH UA, RO, MD, CH Basarabia

 

 

 

 

Benjamin Optimus Alpine Miracle

(Altair Sozvezdie Udachi x Nicole Alpine Miracle)

29.03.2015

HD/A ED0/0

male

1xBOB, 1xCACIB, 1xR.CACIB, 2xCAC  

CH MD 

 

 

Michael z Deikowej Doliny

(Zukayo van't Pachthof x Chara z Gemerskej Polomy)

16.08.2004-11.2011

male

imp. Poland

BOG, 2xBOG-IV, 7xBOB, 7xCACIB, 4xR.CACIB, 14xCAC, 3xCWC, JCAC  

C.I.B, MULTICH, CH PL, UA, MD, GRAND CH  UA, BG, JCH BG, MD

 

The owner:


Kosova Natalia

Ukraine
Odessa

+38 (067) 11-66-233
+38
(067) 933-45-28
+38
(095) 8-166-155
+38 (063) 280-80-14

alpinemiracle@gmail.com`
 

skype: alpinemiracle

 

 

 

ÊÈÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÞÇ ÓÊÐÀÈÍÛ. Îôèöèàëüíûé ñàéò                  Общение членов Кинологического Союза Украины на любые темы

WEB-design Victoria Borisenko

Alpine Miracle Bernese Mountain Dogs